BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND

Fullstendige retningslinjer - Tilskudd til fremme av norsk billedkunst

 
Formål
Tilskuddet har til formål å støtte tiltak som fondsstyret anser vil være til fremme av norsk kunst. Støtte til fremme av norsk kunst kan gis som bidrag til produksjon og/eller formidling av kunst og særlig til tiltak som fornyer kunstfeltets praksis. 
 
Vilkår
Vilkår, størrelse og utbetaling av tilskudd, herunder krav til rapportering, bestemmes av styret for hver enkelt sak.
 
Retningslinjer
Ordningen skal gi økonomisk tilskudd til tiltak som skaper økt interesse for visuell kunst eller som er viktig for kunstfeltet. Det gis fortrinnsvis til tiltak som omfatter flere kunstnere eller en gruppe. 
Tiltak som kan motta tilskudd fra ordningen er blant annet: 
  • Forskning, dokumentasjon og utredning i tråd med ordningens hovedformål
  • Formidling og pedagogiske prosjekter
  • Prosjekter rettet mot nye publikumsgrupper
  • Prosjekter med fokus på kunstnere eller kunstpraksis av særlig allmenn eller kunsthistorisk interesse
  • Utvikling av nye arenaer for visning, salg og formidling, samt oppgradering av visningslokaler
  • Utvikling/etablering av bedre produksjonsvilkår for kunst

Det gis normalt ikke ordinær driftsstøtte eller tilskudd til prosjekter om enkeltkunstnere, herunder:

  • kunstproduksjon
  • katalog
  • utstillinger

Søknad skal inneholde prosjektbeskrivelse, søknadsbeløp og budsjett/finansieringsplan. Det skal rapporteres for bruk av tildelte midler, med kort beskrivelse av gjennomføringen samt prosjektregnskap hvor bruk av tildelte midler framkommer. Årsrapport kan benyttes dersom den inneholder de nødvendige opplysninger. Mottatt rapport er en forutsetning for senere tildeling av midler. 

 
 
 
 
 

Geir Tore Holm
  Geir Tore Holm, "The Burger King", perfomance (1995). © Geir Tore Holm / BONO. Foto: Vegar Moen. Vinner av John Savio-prisen 2015.