BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND

Kunstnere over 60 år og etterlatte

Generelle kriterier for tilskudd til eldre kunstnere 
For tilskudd til eldre kunstnere skal profesjonell og yrkesmessig virksomhet i form av utstillinger, utsmykningsoppdrag, stipend, tillitsverv, fagoppdrag etc. dokumenteres for minimum 15 år. Det foreligger veiledning og eget skjema for dokumentasjon. Tilskudd til eldre kunstnere tildeles fra og med det året søker fyller 60 år, unntak er BKH Kunstnerstipend for seniorkunstnere hvor nedre aldersgrense er 57 år. For tilskudd til eldre kunstnere er det fastsatt en øvre inntektsgrense for behovsprøving, og siste års skatteoppgjør må fremlegges. Alminnelig inntekt skal i 2018 ikke overskridende gjeldende GI-sats, p.t. 251 320 kr. 
 
 
Varig støtte
Varig støtte er en ordning som gir løpende økonomisk støtte til kunstnere over 60 år med lav inntekt, eller til etterlatte av avdød kunstner. Du kan søke dersom du har/har hatt ditt virke i Norge, og kan dokumentere profesjonell yrkesmessig virksomhet som kunstner i minst 15 år. Du kan ikke motta varig støtte dersom du innehar Statens Garantiinntekt (GI) eller motta Statens Stipend for Seniorkunstnere (SSK).

Varig støtte kan også gis til:
• gjenlevende ektefelle eller registrert partner
• gjenlevende samboer, når samboer er registrert med samme adresse i folkeregisteret i de siste fem år
• ektefelle, partner eller samboer til kunstner som har mistet varig støtte pga. varig opphold i institusjon
• annen nærstående person som innvilges etterlattepensjon etter folketrygdlovens § 10-9.

Skatteoppgjør må framlegges. Alminnelig inntekt skal ikke overskride gjeldende GI-sats, p.t. 251 320 kr. 
Årlig stønadsbeløp er i 2018 kr. 28 200, og utbetales forskuddsvis for seks måneder av gangen i mars og september.
Søknader skrives på fastlagt skjema og behandles fortløpende.
 
Viktig informasjon om Varig støtte
Fra og med 1. januar 2019 blir Varig støtte til eldre kunstnere fra BKH avviklet. BKH skal fortsette å bidra til at eldre kunstnere kan oppretteholde yrkesaktivitet, og Varig støtte erstattes med to nye tilskuddsordninger for eldre kunstnere - Aktivitetstilskudd og Seniortilskudd.
For mer informasjon LES HER

 
Tilleggsstøtte
Tilleggsstøtte ble avviklet i 2015.
 
 
Ad hoc-tilskudd
Ad hoc-tilskudd kan søkes av kunstnere over 60 år, eller deres etterlatte, som er i en vanskelig livssituasjon.
Støtten er et engangsbeløp som kan gis i forbindelse med kortvarige eller plutselige vanskeligheter, eller i en problematisk overgangsperiode. Ad hoc-tilskudd søkes i brevs form med begrunnelse og nødvendig dokumentasjon vedlagt. Skatteoppgjør må også framlegges, alminnelig inntekt skal ikke overskride gjeldende GI-sats,
p.t. 251 320 kr. Du kan søke dersom du har/har hatt ditt virke i Norge, eller er etterlatt etter avdød kunstner som hovedsakelig har hatt sitt virke i Norge. 

Fondsstyret fastsetter størrelsen på bidraget etter skjønn ut fra de opplysninger og den dokumentasjon som fremkommer i søknaden. Bidraget kan likevel ikke være større enn Varig støtte.
Søknader behandles fortløpende.
 
 
Tilskudd til utstilling eller kunstnermonografi/katalog
Tilskudd til utstilling eller kunstnermonografi/katalog kan søkes av kunstnere over 60 år til dekning av egenutgifter.

Tilskudd til utstilling ytes normalt kun ved separatutstillinger og kun i gallerier registrert som innbetaler av kunstavgift. Kopi av underskrevet utstillingskontrakt samt skatteoppgjør vedlegges søknaden. 

Tilskudd til utgivelse av kunstnermonografi/katalog forutsetter at prosjektet er sikret en profesjonell gjennomføring. Med dette menes det at publikasjonen må være basert på et samarbeid og en undertegnet avtale mellom kunstner og profesjonell aktør, som et museum, forlag eller liknende, og at den er sikret nasjonal distribusjon. 

Dersom du ikke er varig støttemottaker, må kunstnerisk virksomhet dokumenteres som ved søknad om varig støtte. 
Skatteoppgjør må framlegges. Alminnelig inntekt skal ikke overskride gjeldende GI-sats, p.t. 251 320 kr.
Tilskudd til utstilling eller kunstnermonografi/katalog ytes i 2018 med inntil 30 000 kr.
Søknader skrives på fastlagt skjema og behandles fortløpende.
 
 
Kunstnerstipend for eldre 
Se menypunktet "Kunstfaglige stipend"

Elisabeth Haarr
 Elisabeth Haarr, "Syria-forheng" (2013). © Elisabeth Haarr / BONO. Foto: Elisabeth Haarr. Vinner av Ulrik Hendriksens Ærespris 2000.