BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND

Innbetalingskategorier

Til og med 2016 har avgiftspliktige blitt registrert i fire hovedkategorier: Offentlige institusjoner, kunstforening/-senter, galleri/kunsthandel/antikk og forening/enkeltperson. I 2015 ser man en økning av faktiske innbetalinger for alle hovedkategorier bortsett fra kunstforeninger og -sentre, som i 2015 opplever en reell nedgang for andre år på rad. Norske kunstforeninger og kunstsentre driver verdiskapning på mange nivå i kraft av sin kunstfaglige kompetanse, utvikling av regionale kunstprosjekter osv. Flere regionale kunstsentre har de senere år i praksis blitt omgjort til kunsthaller og visningssteder med mindre fokus på salg, noe som kan bidra til å forklare nedgangen. Målt mot de kommersielle aktørene er denne kategoriens betydning for norsk kunstomsetning i økonomisk forstand, som diagrammet viser, uansett lite.

 

Innbetalingskategorier Graf 2011 2015
 
Innbetalingskategorier Tabell 2011 2015 
 
Hoveddelen av avgiftsinngangen stammer fra omsetning i kommersielle gallerier og kunstforetak, som sto for 75,6 % i 2015. Denne delen av kunstomsetningen omfatter også investeringssegmentet. Her skjer omsetning ofte på tvers av landegrenser, og markedet påvirkes av finansielle svingninger og trender internasjonalt, i større grad enn de øvrige kategoriene. Siden den kommersielle delen av bransjen er økonomisk dominerende i kunstmarkedet, vil utviklingen i norsk kunstomsetning kunne reflektere konjunkturer i det internasjonale kunstmarkedet. Finanskrisen i 2008 er for eksempel godt synlig på grafen over innbetalt kunstavgift, og la en tydelig demper på kjøpelysten også i det norske kunstmarkedet.
 
Den relative fordelingen mellom kategoriene har tradisjonelt vært ganske stabil fra år til år. Men i 2015 taper alle andre kategorier terreng til kategorien ”offentlige institusjoner”, som viser en markant økning på nesten 5 %. Hoveddelen av denne kategorien gjelder avgiftsinnbetaling i forbindelse med utsmykking i kommunal og statlig regi, og kan ses i sammenheng med økte bevilgninger de senere år til regionale kunstprosjekter og økt offentlig byggevirksomhet. Det er også mulig at BKHs styrking av innkrevingsarbeidet og særlige innsats på dette området i 2014 - 2015 kan ha hatt betydning.