BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND

Fullstendige retningslinjer - Kunstnerstipend

 
Formål
BKH kunstnerstipend har som formål å gi muligheter til ar­beidsro og konsentrasjon om den kunstneriske virksomhet. Stipendiene skal primært være tre-årige, men kan også utdeles som ett- og toårige stipend.
 
Tildelingskriterier
Stipendiet tildeles på kunstfaglig grunnlag etter kunstneriske kriterier til kunst­nere som ikke er i GI-ordningen, eller mottar Statens stipend for seniorkunstnere/etablerte kunstnere pr. 1.1. det året stipendiet tildeles. Stipendiet skal ikke tildeles personer som er student ved norsk eller utenlandsk kunstskole pr. 1.1. det året stipendiet tildeles.
 
Avgjørelse
Tildelingen av stipendiet avgjøres av Stipendko­miteen i Norske Billedkunst­nere. Ett stipend avgjøres av Stipendkomiteen for Norske Kunsthåndverkere. Stipendiet tildeles i den ordinære stipendbehandlingen, og en må fylle de krav til søknad og billeddokumenta­sjon som fast­settes for dette.
 
Størrelsen på stipendiet
Fondsstyret avgjør årlig hvor mange stipend som skal utdeles og hvilken stør­relse det skal være på stipendiene. For innehavere av stipend skal den årlige ut­betaling ikke synke i løpet av 3-årsperio­den. Tildelte 3-årige kunstnerstipend utbetales ikke til mot­takere som er i GI-ordningen, eller mottar Statens stipend for seniorkunstnere/etablerte kunstnere pr. 1.1 det året stipendiet skal utbetales. Ledige midler kan tildeles som 1 eller 2-årig stipend.
 
Utbetaling
Den årlige utbetaling av stipendiet utbetales samlet og uten forskuddstrekk så snart BKH har fått melding om hvem som er tildelt stipend. Stipendiet innberettes til liknings­myndig­hetene som utbetaling til selvstendig næringsdrivende.
 

Carl Mannov
Carl Mannov, "Bathing Figure" (2016). © Carl Mannov / Christian Andersen. Foto: Malle Madsen. Tildelt kunststudentstipend i 2016.