BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND

Fullstendige retningslinjer - Delegerte tildelinger

 
Formål
BKHs delegerte tildelinger har som formål å styrke det regionale kunstfeltet i tilknytning til kunstsentrenes virksomhet, ved å stille et beløp til disposisjon for produksjonsstipend vedtatt av senteret.
 
Søknad og tildelingskriterier
Midler fra ordningen kan søkes av kunstsentre tilsluttet Kunstsentrene i Norge. Søknad sendes på fastlagt skjema innen oppgitt frist. For øvrig gjelder følgende:
 
• Kunstsenteret skal vedta en egen plan for bruken av delegerte tildelinger. Midlene skal ikke inngå i kunstsenterets ordinære drift eller erstatte utstillingsvederlag til kunstneren.
• Tildelt beløp fra BKH skal i sin helhet utbetales til tilgodesett(e) kunstner/kunstnere. Øvrige utgifter som måtte påløpe må dekkes av kunstsenteret.
• Stipendprosjektene skal vurderes av et kunstfaglig kompetent organ og vedtas av senterets styre.
• Tildeling skal skje uavhengig av kjønn, alder og organisasjonstilhørighet. Tilknytning til regionen kan benyttes som kriterium.
• BKH skal krediteres slik ved markedsføring av stipendprosjekt:
«(Navn på kunstneren) har mottatt (navn på kunstsenter)s produksjonsstipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond». BKHs logo skal i tillegg benyttes på skriftlig materiell.
 
Rapportering
Det skal sendes inn rapport for tildelte midler innen oppgitt tidsfrist. Rapporten sendes på fastlagt skjema vedlagt kopi av signert protokoll med begrunnelse fra jury-/styrebehandling. Godkjent rapport er en forutsetning for senere tildelinger. Alle tildelte beløp skal innberettes til likningsmyndighetene som utbetaling til selvstendig næringsdrivende.
 
Størrelsen på tildelingene
Fondsstyret avgjør årlig størrelsen på delegerte tildelinger, maksimalt tildelingsbeløp til det enkelte kunstsenter samt minimum stipend-/støttebeløp pr kunstner. Tildelte midler kan ikke deles opp i mindre stipend eller støttebeløp enn angitt.

Carl Mannov
Carl Mannov, "Bathing Figure" (2016). © Carl Mannov / Christian Andersen. Foto: Malle Madsen. Tildelt kunststudentstipend i 2016.