BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND

Fullstendige retningslinjer - BKH Delegerte tildelinger

Revidert september 2018 
  
Formål
Delegerte tildelinger fra BKH har som formål å styrke det regionale kunstfeltet i tilknytning til kunstsentrenes virksomhet, ved å stille et årlig beløp til disposisjon for individuelle produksjonsstipend vedtatt av kunstsenteret.
 
Søknad til BKH om midler fra ordningen
  • Midler fra ordningen kan søkes av kunstsentre tilsluttet Kunstsentrene i Norge. Søknad sendes på fastlagt skjema innen oppgitt frist.
  • Søknaden til BKH skal inneholde en plan for utlysning og tildeling av produksjonsstipendene. I planen skal formål, stipendbeløp og tildelingskriterier angis for de stipendene som ønskes utlyst.
Søknader til kunstsenteret om stipend
  • Stipendene skal lyses ut offentlig med formål, stipendbeløp og tildelingskriterier som i vedtatt plan.
  • Søknader om stipend skal vurderes av et kunstfaglig kompetent organ og tildelingene skal vedtas av senterets styre. 
  • Stipend kan tildeles kunstnere som hovedsakelig har eller har hatt sitt virke i Norge. Stipendtildelinger skal ellers skje uavhengig av nasjonalitet, kjønn, alder og eventuell organisasjonstilhørighet. Tilknytning til regionen kan brukes som kriterium.
  • Tildelt beløp fra BKH skal i sin helhet utbetales som stipend til tilgodesett(e) kunstner(e). Øvrige utgifter som måtte påløpe må dekkes av kunstsenteret.
  • Midlene kan ikke inngå i kunstsenterets ordinære drift og kan ikke erstatte utstillingsvederlag til kunstneren.
  • BKH skal krediteres slik ved utlysing og ved promotering av stipendprosjekt: «(Navn på kunstneren) har mottatt (navn på kunstsenter)s produksjonsstipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond».BKHs logo skal i tillegg benyttes på skriftlig materiell.
Rapportering
Det skal sendes inn rapport for tildelte midler innen oppgitt tidsfrist. Rapporten sendes på fastlagt skjema vedlagt kopi av signert protokoll med begrunnelse fra behandling i kunstfaglig organ. Godkjent rapport må foreligge før neste års beløp kan utbetales. Alle tildelte stipendbeløp skal innberettes til likningsmyndighetene.
 
Størrelsen på tildelingene
BKHs styre avgjør årlig størrelsen på delegerte tildelinger samt minimum stipend-/ støttebeløp pr. kunstner. Tildelte midler kan ikke deles opp i lavere stipendbeløp enn angitt av BKH (på søknadsskjema).
 

Carl Mannov
Carl Mannov, "Bathing Figure" (2016). © Carl Mannov / Christian Andersen. Foto: Malle Madsen. Tildelt kunststudentstipend i 2016.