BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND

Eldre kunstnere og etterlatte

Generelle kriterier for tilskudd til eldre kunstnere 
For tilskudd til eldre kunstnere skal profesjonell og yrkesmessig virksomhet i form av utstillinger, utsmykningsoppdrag, stipend, tillitsverv, fagoppdrag etc. dokumenteres for minimum 15 år. Det foreligger veiledning og eget skjema for dokumentasjon. Tilskudd til eldre kunstnere kan tildeles fra og med måneden søker fyller 57 år, unntak er BKH Seniortilskudd som kan tildeles fra året søker fyller 67 år. For tilskudd til eldre kunstnere er det fastsatt en øvre inntektsgrense for behovsprøving, og siste års skatteoppgjør må fremlegges. 
 
 
Aktivitetstilskudd for kunstnere fra 57 - 67 år 
Aktivitetstilskudd skal bidra til å opprettholde kunstnerisk aktivitet for kunstnere fra og med fylte 57 år. Tilskuddet er et fast årlig beløp som kan mottas i inntil 10 år totalt, og utløper det året mottaker fyller 67 år. Du kan søke dersom du har/ har hatt ditt virke i Norge, og kan dokumentere profesjonell yrkesmessig virksomhet som kunstner i minst 15 år. Du kan ikke motta Aktivitetstilskudd dersom du innehar Statens Garantiinntekt (GI) eller mottar Statens Stipend for Seniorkunstnere (SSK). 
 
Tilskuddet er behovsprøvd, og øvre inntektsgrense er pr. i dag fastsatt til maksimalt kr 262 300 i såkalt "alminnelig inntekt". Inntektsgrensen tilsvarer median alminnelig inntekt før særfradrag som publiseres av SSB i november hvert år. Inntektsgrensen ble oppdatert i november 2018 og blir justert når nye tall foreligger. Skatteoppgjør må legges ved søknaden som dokumentasjon. Tilskuddet vil bli behovsprøvd også underveis i tilskuddsperioden. Se fullstendige retningslinjer for nærmere informasjon. 
 
Årlig tilskuddsbeløp i 2019 er kr. 30 000, og utbetales forskuddsvis for seks måneder av gangen i mars og september. Søknaden skrives på fastlagt skjema og behandles fortløpende. 
 
Seniortilskudd for kunstnere fra 67 - 82 år 
Seniortilskudd skal bidra til økonomisk trygghet og forutsigbarhet for kunstnere fra og med fylte 67 år. Tilskuddet er et fast årlig beløp som kan mottas i inntil 15 år totalt, og utløper det året mottaker fyller 82 år. Du kan søke dersom du har/ har hatt ditt virke i Norge, og kan dokumentere profesjonell yrkesmessig virksomhet som kunstner i minst 15 år. Du kan ikke motta Seniortilskudd dersom du innehar Statens Garantiinntekt (GI) eller mottar Statens Stipend for Seniorkunstnere (SSK). 
 
Innvilget Seniortilskudd kan for gjenværende periode søkes overført til gjenlevende ektefelle, partner eller samboer, dersom mottaker dør eller flytter til institusjon med varig opphold. Som etterlatt må mottaker være fylt minimum 67 år i søknadsåret og fylle kriteriene for behovsprøving.
 
Tilskuddet er behovsprøvd, og øvre inntektsgrense er pr. i dag fastsatt til kr 199 716 i såkalt "alminnelig inntekt". Inntektsgrensen tilsvarer 2xG (G = folketrygdens grunnbeløp) som justeres hvert år i mai. Inntektsgrensen ble oppdatert i mai 2019 og blir justert når nye tall foreligger. Skatteoppgjør må legges ved søknaden som dokumentasjon. Tilskuddet vil bli behovsprøvd også underveis i tilskuddsperioden. Se fullstendige retningslinjer for nærmere informasjon. 
 
Årlig tilskuddsbeløp i 2019 er kr. 30 000, og utbetales forskuddsvis for seks måneder av gangen i mars og september. Søknaden skrives på fastlagt skjema og behandles fortløpende. 
 
 
Ad hoc-tilskudd
Ad hoc-tilskudd kan søkes av kunstnere over 57 år, eller deres etterlatte, som er i en vanskelig livssituasjon. Støtten er et engangsbeløp som kan gis i forbindelse med kortvarige eller plutselige vanskeligheter, eller i en problematisk overgangsperiode. Ad hoc-tilskudd søkes i brevs form med begrunnelse og nødvendig dokumentasjon vedlagt.
 
Tilskuddet er behovsprøvd, og øvre inntektsgrense er pr. i dag fastsatt til maksimalt kr. 262 300 i såkalt "alminnelig inntekt". Skatteoppgjør må legges ved søknaden som dokumentasjon. Du kan søke dersom du har/har hatt ditt virke i Norge, eller er etterlatt etter avdød kunstner som hovedsakelig har hatt sitt virke i Norge. 
 
Fondsstyret fastsetter størrelsen på bidraget etter skjønn ut fra de opplysninger og den dokumentasjon som fremkommer i søknaden. Bidraget kan likevel ikke være større enn Seniortilskudd. Søknader behandles fortløpende.
 
 
Tilskudd til utstilling eller kunstnermonografi/katalog
Tilskudd til utstilling eller kunstnermonografi/katalog kan søkes av kunstnere over 57 år til dekning av egenutgifter. Tilskuddet ytes normalt kun ved separatutstillinger og kun i gallerier registrert som innbetaler av kunstavgift. 
 
Tilskudd til utgivelse av kunstnermonografi/katalog forutsetter at prosjektet er sikret en profesjonell gjennomføring. Med dette menes det at publikasjonen må være basert på et samarbeid og en undertegnet avtale mellom kunstner og profesjonell aktør, som et museum, forlag eller liknende, og at den er sikret nasjonal distribusjon. 
 
Dersom du ikke er tidligere mottaker av støtte fra BKH, må kunstnerisk virksomhet dokumenteres som ved søknad om Aktivitetstilskudd/ Seniortilskudd. Tilskuddet er behovsprøvd, og øvre inntektsgrense er pr. i dag fastsatt til maksimalt kr. 262 300 i såkalt "alminnelig inntekt". Skatteoppgjør og kopi av underskrevet utstillingskontrakt må legges ved søknaden som dokumentasjon. 
 
Tilskudd til utstilling eller kunstnermonografi/katalog ytes i 2019 med inntil kr. 30 000. Søknader skrives på fastlagt skjema og behandles fortløpende.
 
 
Kunstnerstipend for eldre 
Se menypunktet "Kunstfaglige stipend"
 
 
Varig støtte
Varig støtte ble avviklet i januar 2019. 
 
 
Tilleggsstøtte
Tilleggsstøtte ble avviklet i 2015.

Elisabeth Haarr
 Elisabeth Haarr, "Syria-forheng" (2013). © Elisabeth Haarr / BONO. Foto: Elisabeth Haarr. Vinner av Ulrik Hendriksens Ærespris 2000.