BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND

Kunstnere over 60 år og etterlatte

 
Varig støtte
Varig støtte er en ordning som gir løpende økonomisk støtte til kunstnere over 60 år med lav inntekt, eller til etterlatte av avdød kunstner. Du kan søke dersom du har/har hatt ditt virke i Norge, og kan dokumentere profesjonell yrkesmessig virksomhet som kunstner i minst 15 år. Du kan ikke motta varig støtte dersom du er i GI-ordningen.
Varig støtte kan også gis til:
• gjenlevende ektefelle eller registrert partner
• gjenlevende samboer, når samboer er registrert med samme adresse i folkeregisteret i de siste fem år
• ektefelle, partner eller samboer til kunstner som har mistet varig støtte pga. varig opphold i institusjon
• annen nærstående person som innvilges etterlattepensjon etter folketrygdlovens § 10-9.
Skatteoppgjør må framlegges.
Varig støtte er i 2018 kr. 28 200 pr. år pr. mottaker, som utbetales 2 ganger pr. år.
Søknader skrives på fastlagt skjema og behandles fortløpende.
 
Tilleggsstøtte
Tilleggsstøtte ble avviklet i 2015.
 
Ad hoc-bidrag
Ad-hoc-bidrag kan søkes av kunstnere over 60 år, eller deres etterlatte, som er i en vanskelig livssituasjon. Støtten er et engangsbeløp som kan gis i forbindelse med kortvarige eller plutselige vanskeligheter, eller i en problematisk overgangsperiode. Ad hoc-bidrag søkes i brevs form med begrunnelse og nødvendig dokumentasjon vedlagt. Du kan søke dersom du har/har hatt ditt virke i Norge, eller er etterlatt etter avdød kunstner som hovedsakelig har hatt sitt virke i Norge.
Fondsstyret fastsetter størrelsen på bidraget etter skjønn ut fra de opplysninger og den dokumentasjon som fremkommer i søknaden. Bidraget kan likevel ikke være større enn varig støtte.
Søknader behandles fortløpende.
 
Utstillingsstøtte
Utstillingsstøtte kan søkes av kunstnere over 60 år til dekning av egne utgifter ved utstilling, som f.eks. utstillingsutstyr, trykking av katalog/plakat eller vernissage. Støtte ytes normalt kun ved separatutstillinger og kun i gallerier registrert som innbetaler av kunstavgift. Kopi av underskrevet utstillingskontrakt samt skatteoppgjør vedlegges søknaden. Dersom du ikke er varig støttemottaker, må kunstnerisk virksomhet dokumenteres som ved søknad om varig støtte.
Utstillingsstøtte ytes i 2018 med inntil 30 000 kr.
Søknader skrives på fastlagt skjema og behandles fortløpende.
 
Kunstnerstipend for eldre 
Se menypunktet "Kunstfaglige stipend"

Elisabeth Haarr
 Elisabeth Haarr, "Syria-forheng" (2013). © Elisabeth Haarr / BONO. Foto: Elisabeth Haarr. Vinner av Ulrik Hendriksens Ærespris 2000.