BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND

Fullstendige retningslinjer - Varig støtte

 
Formål
Varig støtte har som formål å gi direkte økonomisk støtte til eldre billedkunstnere med lav inntekt samt til deres etterlatte.
 
Tildelingskriterier
Varig støtte kan gis til eldre billedkunstnere, som hovedsakelig har eller har hatt sitt virke i Norge.

Profesjonell og yrkesmessig virksomhet, enten i form av utstilling, utsmykkingsoppdrag, stipend o.a., må normalt dokumenteres for minst 15 år. Kunstnere som er i GI-ordningen eller som mottar Statens Stipend for Seniorkunstnere (SSK) kan ikke samtidig oppebære varig støtte. Varig støtte kan også gis til
• gjenlevende ektefelle eller registrert partner
• gjenlevende samboer, når samboer er registrert med samme adresse i folkeregisteret i de siste fem år
• ektefelle, partner eller samboer til billedkunstner som har mistet varig støtte pga. varig opphold i institusjon
• annen nærstående person som innvilges etterlattepensjon etter folketrygdlovens § 10-9
Billedkunstner som selv oppebærer varig støtte kan ikke motta varig støtte etter disse regler. 
 
Mottaker må være over 60 år. Tildeling skjer med varig virkning etter fremleggelse av siste års skatteoppgjør, som viser at alminnelig inntekt ikke oversteg GI.
 
Ved overgang til alderspensjon kan støtten tildeles midlertidig i inntil 2 år ved fremleggelse av dokumentasjon for at samlete månedlige pensjonsutbetaliger ikke overstiger månedsutbetalingene fra gjeldende GI.
 
Avgjørelse
Søknad om varig støtte avgjøres av fondsstyret. Fondsstyret kan delegere til administrasjonen å avgjøre søknader. Administrasjonens avgjørelser kan innklages til fondsstyret.
 
Virketid
Støtten skal, om ikke annet bestemmes i det enkelte tilfellet, begynne å løpe fra og med den måned søknaden er innsendt. For søkere som går ut av GI-ordningen, vil varig støtte først kunne begynne å løpe fra og med den måned søkeren er gått ut av GI-ordningen.
Dersom mottakeren flytter til institusjon hvor det trekkes i inntekt som betaling for opphold, vil retten til varig støtte falle bort. Ved dødsfall faller støtten bort fra første kvartal etter dødsmåneden.
 
Størrelsen på støtten
Størrelsen på støtten fastsettes årlig av fondsstyret bl.a. under hensyntagen til fondets økonomi.
 
Utbetaling
Støtten utbetales forskuddsvis 2 ganger i året (mars og september) til den som er innvilget støtte. BKH er innberetningspliktig til likningsmyndighetene for utbetalingene av varig støtte. Det er ikke plikt til forskuddstrekk av skatt, men dette kan gjøres for de som ønsker det.

Elisabeth Haarr
 Elisabeth Haarr, "Syria-forheng" (2013). © Elisabeth Haarr / BONO. Foto: Elisabeth Haarr. Vinner av Ulrik Hendriksens Ærespris 2000.