BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND

Fullstendige retningslinjer - ad hoc-bidrag

 
Formål
Ad hoc-bidrag har som formål å gi økonomisk støtte til eldre kunstnere eller deres etterlatte som er i en vanskelig livssituasjon.
 
Tildelingskriterier
Ad hoc-bidrag kan gis til kunstnere over 60 år som hovedsakelig har eller har hatt sitt virke i Norge, og til etterlatte etter kunstnere som hovedsakelig har hatt sitt virke i Norge. Ad hoc-støtte til etterlatte kan også ytes til etterlatte under 60 år. Søkeren må redegjøre for de forhold som han/hun mener berettiger støtten, vedlagt dokumentasjon på forholdet. Støtte vil normalt være knyttet til kortvarige eller plutselige vanskeligheter eller forhold som kan bidra til å bedre en problematisk overgangsperiode. Søkeren må vedlegge sitt siste skatteoppgjør, og alminnelig inntekt må vanligvis ikke være høgere enn GI.
 
Avgjørelse
Alle søknader om Ad hoc-bidrag avgjøres av fondsstyret og behandles på første styremøte etter at søknaden er innkommet. Søknader om støtte til tannbehandling kan behandles administrativt.
 
Bidragets størrelse
Fondsstyret fastsetter størrelsen på bidraget etter skjønn ut fra de opplysninger og den dokumentasjon som fremkommer i søknaden.
Bidraget kan likevel ikke være større enn varig støtte.
 
Utbetaling
Støtten gis med et engangsbeløp og skal utbetales til den som er innvilget støtten. Søkeren gis melding om fondsstyrets vedtak så raskt som mulig, og bidraget utbetales umiddelbart etter dette. Bidraget utbetales i sin helhet og uten forskuddstrekk. BKH er innberetningspliktig til likningsmyndighetene for utbetalingen.

Elisabeth Haarr
 Elisabeth Haarr, "Syria-forheng" (2013). © Elisabeth Haarr / BONO. Foto: Elisabeth Haarr. Vinner av Ulrik Hendriksens Ærespris 2000.