BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND

Fullstendige retningslinjer - Tilskudd til utstilling eller kunstnermonografi/katalog

 
Beskrivelse
Tilskuddet er et bidrag til å dekke utgifter i forbindelse med
- utstilling eller
- produksjon av kunstnermonografi/katalog
 
Hvem kan søke
Søknaden sendes av kunstneren. Begge formål kan søkes av kunstnere som fyller kriteriene for å motta tilskudd til eldre kunstnere fra BKH.
 
Kriterier
Tilskudd til utstilling ytes normalt i forbindelse med separatutstilling. Tilskuddet kan imidlertid også innvilges til kunstner som deltar i kollektivutstilling, såfremt kunstnerens deltakelse har en størrelse og presentasjon som tilsvarer en separatutstilling. Det kan også innvilges tilskudd til flere kunstnere som deltar i samme utstillingsprosjekt, såfremt utstillingen ikke omfatter fler enn 3 kunstnere. Tilskuddet fordeles i så tilfelle med en forholdsmessig andel til hver kunstner. 
 
Det er en forutsetning for tilskudd til utstilling at utstillingen finner sted på visningssteder hvor de utstilte verk vil være avgiftsbelagt etter kunstavgiftsloven. Tilskudd kan under samme forutsetninger innvilges til utstilling som finner sted i utlandet. 
 
Dersom utstillingen eller hoveddelen av denne vises på flere steder, kan utstillingstilskuddet kun innvilges én gang. Søknad må være mottatt før utstillingen finner sted. Kopi av undertegnet utstillingsavtale skal vedlegges søknaden. 
 
Tilskudd til utgivelse av kunstnermonografi/katalog forutsetter at prosjektet er sikret en profesjonell gjennomføring. Med profesjonell gjennomføring menes i denne sammengheng at publikasjonen må være basert på et samarbeid og en undertegnet avtale mellom kunstner og profesjonell aktør, som et museum, forlag el.l., og at den er sikret nasjonal distribusjon. Søknaden må være mottatt før utgivelsen finner sted. 
 
Kopi av undertegnet avtale mellom kunstner og profesjonell aktør skal vedlegges søknaden. 
 
Søknadsbehandling
Søknad om tilskudd til utstilling eller kunstnermonografi/katalog behandles fortløpende av administrasjonen. Avgjørelsen kan påklages til styret av BKH.
 
Tilskudd til utstilling og/eller kunstnermonografi/katalog kan maksimalt innvilges 3 ganger innenfor en periode på 3 år. 3-årsperioden regnes fra dato for åpning av utstilling/utgivelse av publikasjon. Ny søknad om tilskudd til utstilling og/eller utgivelse av kunstnermonografi/katalog kan ikke innvilges før tidligst 2 år etter siste 3-årsperiode.
 
Utbetaling og rapport
Etter skriftlig anmondning fra kunstner, utbetales tilskudd i sin helhet når utstillingen er åpnet eller produksjon av kunstnermonografi/katalog er bekreftet iverksatt. Utgivelse må skje senest innen utgangen av kalenderåret etter innvilget søknad. Ved tilskudd til kunstnermonografi/katalog forutsettes rapport i form av 3 eksemplarer av publikasjonen. Godkjent rapport er en forutsetning for senere tilskudd. 
 
 
 

Elisabeth Haarr
 Elisabeth Haarr, "Syria-forheng" (2013). © Elisabeth Haarr / BONO. Foto: Elisabeth Haarr. Vinner av Ulrik Hendriksens Ærespris 2000.