BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND

Fullstendige retningslinjer - utstillingsstøtte

 
Formål
Utstillingsstøtte har som formål å støtte utstillinger for eldre kunstnere. Støtten skal brukes til å dekke ut¬gifter som påløper i forbindelse med utstillingen, som anskaffelse av utstillingsutstyr, trykking av katalog, markedsføring, vernissage mv.
 
Tildelingskriterier
Utstillingsstøtte kan gis til kunstnere over 60 år som hovedsakelig har eller har hatt sitt profesjonelle og yrkesmessige virke i Norge. Som "kunstner" regnes en som profesjonelt og yrkesmessig produserer eller har produsert slike verk som er avgiftsbelagt etter kunstavgiftsloven. Søkeren må ved siste skatteoppgjør ha en alminnelig inntekt som ikke overstiger gjeldende GI. Utstillingsstøtte kan også søkes av kunstnere som er i GI-ordningen.
 
Støtte ytes vanligvis bare i forbindelse med separatutstilling i seriøse gallerier eller kunstforeninger og hvor de utstilte verk vil være avgiftsbelagt etter kunstavgiftsloven. Støtte kan imidlertid også gis til utstilling i utlandet.
 
Ved utstilling sammen med andre må den enkeltes utstilling ha en størrelse og presentasjon som tilsvarer en separatutstilling, for at den enkelte skal kunne gis maksimum støttebeløp. Det kan gis støtte til gruppeutstillinger dersom denne ikke omfatter mer enn 3 utstillere, men da med en forholdsmessig andel til hver.
 
Kopi av undertegnet utstillingskontrakt må vedligge søknaden. Søknad som er innsendt etter at utstillingen er åpnet innvilges ikke. Dersom utstillingen, eller hoveddelen av denne, vises på flere steder, kan det ikke innvilges utstillingsstøtte mer enn én gang.
 
Avgjørelse
Søknad om utstillingsstøtte avgjøres av fondsstyret. Fondsstyret kan delegere til administrasjonen å avgjøre søknader. Administrasjonens avgjørelser kan innklages til fondsstyret.
 
Ved innvilgelse av utstillingsstøtte tre ganger innenfor en periode på tre år (regnet fra dato for åpning av den først tilgodesette utstilling i treårsperioden), pålegges søkeren normalt utestengelse fra ordningen i to år (fra og med dato for åpning av den sist tilgodesette utstilling).
 
Størrelse på støtten
Støtte kan gis for spesifiserte utgifter inntil et maksimumsbeløp som årlig fastsettes av fondsstyret.
 
Utbetaling
Innvilget støtte utbetales i sin helhet og uten forskuddstrekk når fondet har fått beskjed om at utstillingen er montert.
 
Støtten innberettes til likningsmyndighetene som utbetaling til selvstendig næringsdrivende.

Elisabeth Haarr
 Elisabeth Haarr, "Syria-forheng" (2013). © Elisabeth Haarr / BONO. Foto: Elisabeth Haarr. Vinner av Ulrik Hendriksens Ærespris 2000.