BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND

Rekordhøy innbetaling til Kunstavgiften i 2015

Sett under ett økte innbetalingene til Kunstavgiften med nesten 30 % i 2015. Det er en historisk høy prosentvis økning, hvis man ser bort fra 2007 hvor avgiftsinngangen økte med over 75 % fra året før. Dette hadde klar sammenheng med den lovbestemte utvidelsen av avgiftsgrunnlaget som skjedde samme år, da kunsthåndverk og foto ble inkludert i forbindelse med innføring av følgerett i Norge. Samtidig ble kunstavgiftssatsen økt fra 3 til 5 %.

De økte innbetalingene i 2015 har imidlertid ingen tilsvarende strukturelle årsaker, og den rekordhøye økningen i innbetalingene til kunstavgiften reiser dermed spørsmålet om hvorvidt det også har skjedd en tilsvarende økning i kunstomsetningen - eller om økningen hovedsakelig skyldes mer effektiv innkreving av avgiften. Det er ikke mulig å gi et eksakt svar på dette. Mest sannsynlig spiller begge forklaringer inn. Informasjonsvirksomhet og oppfølging av innbetalinger fra kategorien offentlig utsmykking har vært et særlig satsningsområde i 2014 og 2015, og innbetalingene fra denne kategorien er nær doblet fra 2014. Økt statlig byggevirksomhet hvor større utsmykkingsprosjekter inngår (kilde: KORO), forsterker effekten. Men det er viktig å påpeke at innbetalingene har økt også i alle øvrige kategorier. En annen mulig årsak til økningen er at kjøp av kunst i Norge anses som et godt investeringsalternativ i dagens situasjon, med lav rente og kronekurs over lang tid, og hvor svak vekst preger de fleste andre norske næringer. Økt etterspørsel på grunn av høy kvalitet og profesjonalisering av salgs- og markedsføringsvirksomhet, kan man heller ikke se bort fra.

Samlet avgiftsinngang målt i kroneverdi er også historisk høy. Justert for prisstigning ligger den imidlertid fortsatt ca. 11 % under nivået fra 2007. 

Innbetalt Kunstavgift 2007 2015