BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND

Hva skjer ved for sen/manglende innbetaling?

 
Betaling i tide innebærer at innbetalingen skal være BKH i hende ved terminfristen. Det er ikke tilstrekkelig at innsenders konto er belastet på forfallsdato. Merk at rapportering anses fullstendig kun når både innbetaling og oppgaveskjema er innsendt innen fristen.
 
Dersom avgiften blir innbetalt for sent, skal det betales rente etter lov av 17. desember 1976 nr.100 om renter ved forsinket betaling mv. Forsinkelsesrenten fastsettes hvert halvår, se www.regjeringen.no/nb/dep/fin/tema/Renter
 
Fondet har innarbeidete rutiner særlig rettet mot dem som driver med regelmessig omsetning av kunst. Manglende innbetaling av avgift blir alltid fulgt opp, i første omgang ved at fondet sender ut standard påminnelse. I samsvar med inkassolovens kap. 5, er det lagt gebyr på disse purrebrevene.
 
Ved stadig uteblitt rapportering/betaling etter 2 purringer, bringer BKH innkrevingssaker frem til begjæring til Namsfogden om utlegg, hvor ytterligere omkostninger påløper. I særlige tilfeller ved manglende rapportering og skyldig store beløp, kan politianmeldelse være aktuelt.