BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND

Stipend og tilskudd

 
Bildende Kunstneres Hjelpefond har siden starten gitt over 650 millioner kroner tilbake til kunstnere i form av stipender og støtte, og i 2017 ble det utbetalt nærmere 30 millioner kroner tilsammen. Fondet er dermed en betydelig aktør og tilskuddspartner i kunstfeltet, og yter et viktig bidrag til å sikre mangfold og ny produksjon av kunst i Norge.
 
Stipend og andre individuelle tilskudd fra BKH kan tildeles kunstnere innenfor det visuelle feltet som hovedsaklig har, eller har hatt, sitt kunstneriske virke i Norge. Tilskuddet tildeles uavhengig av kjønn, nasjonalitet, bosted eller organisasjonsmedlemskap. Noen tilskudd kan også tildeles kunstnerens etterlatte (gjenlevende ektefelle, partner eller samboer). Fondet forvalter også fem store kunstpriser samt en ordning for regionalt baserte stipend som fordeles via kunstsentrene.
 
Som "kunstner" regnes utøvere innenfor det visuelle feltet, som profesjonelt og yrkesmessig produserer, eller har produsert, slike verk som er avgiftsbelagt etter kunstavgiftsloven. Som "etterlatt" legges til grunn folketrygdloven og NAVs kriterier for "ytelser til gjenlevende". Satser for tilskuddsbeløp og stipend, antall stipend samt økonomiske rammer for de enkelte tilskuddsordningene, fastsettes for hvert år av BKHs styre. 
 
De kunstfaglige stipendene tildeles på kunstfaglig grunnlag, etter de kriterier som er satt for de enkelte ordningene. Stipendene søkes og tildeles gjennom den årlige ordinære stipendbehandlingen i stipendkomitéene i Norske Billedkunstnere (NBK) og Norske Kunsthåndverkere (NK).Tilskudd fra de øvrige ordningene tildeles av BKH innenfor de kriteriene som er satt for den enkelte ordningene. Mer informasjon samt retningslinjer for de enkelte ordningene finnes under enkeltpunktene i menyen til høyre.
 
 
 
 
 

Stian Korntvedt Ruud
 Stian Korntved Ruud, "Daily Spoon" (2013). © Stian Korntved Ruud / BONO. Vinner av Kunsthåndverkprisen 2015.  Verket er i KODEs eie