Bildende Kunstneres Hjelpefond er på flyttefot, ny besøksadresse er: Spaces Kvadraturen, Tollbugata 8, 0152 Oslo. Brevpost kan fortsatt sendes til Kongens gate 2, 0153 Oslo.

Ingunn Utsi oažžu John Savio-bálkkašumi 2023 // Ingunn Utsi mottar John Savio-prisen 2023

Ingunn Utsi
I den store sammenhengen
2020, ørnefjær, rekved og bladgull
(Foto: Tor Egil Rasmussen)

John Savio-bálkkašumi ulbmil lea čalmmustahttit dáidaga mas lea ruohttasat sámi kultuvrras, bálkkašumi vuoiti dáiddalašvuođa ja bargguid vuolggabáikkis. Bálkkašupmi juhkkojuvvo juohke nuppi jagi. Dán jagi vuoiti lea sámi dáiddár Ingunn Utsi (rieg. 1948, Reiffváhki, Davvenjárga gielda). Son lea máŋgalot jagi juo leamaš dovddus iežas hui mearkkašahtti ja nana materiálavuđot dáidagiin.

John Savio-prisen har som formål å skape oppmerksomhet om kunst med rot i samisk kultur, med utgangspunkt i prisvinnerens kunstnerskap og arbeid. Prisen deles ut hvert andre år. Årets prisvinner er den samiske kunstneren Ingunn Utsi (f. 1948, Repvåg i Nordkapp kommune), som på tvers av flere tiår har utmerket seg med sitt markante og sterkt materialbaserte kunstnerskap.

Scroll ned for norsk tekst

Ingunn Utsi oažžu John Savio-bálkkašumi 2023

– Váldoávdnasat Ingunn Utsi dáidagiin leat gearran báruid mielde mearragáddái. Báccit hábmejuvvojit Reiffvákki sáttogáttis, su ruovttobáikkis Porsáŋgguvuonas. Utsi viežžá stuorra dimbariid mat leat gearran gáddái vulobeale iežas ruovttu. Su dáidagat leat nanaguoddevaččat ja son baicce ovttasbargá ávdnasiiguin, dan sajis go bágget ávdnasiid hámiide maidda eai heive.

jury ágga

Ingunn Utsi (Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen)

Dáidagis son čájeha sihke iežas geaográfalsaš ja kultuvrralaš gullevašvuođa Davvinorgii ja Sápmái. Son geavaha luondduávdnasiid hui dárkilit ja ulbmilaččat, nugo rihkiid ja muorramáddagiid, dolggiid, dávttiid ja náhki. Utsi bargguid inspirašuvdnan lea sámi dáiddagiehtaduodji, muhto seammás oaidná su bargguin maid viidát fáttáid ja lihkadusaid dálááigge dáidagis. Ovddimuš leat su barggut hui persovnnalaš, proseassaorienterejuvvon ja vuođđuduvvon dan taktiila gulahallama gaskkal dáiddára ja ávdnasa.

Lassin Ingunn Utsi nana dáiddalaš bargguide, deattuha jury maid dan ahte Utsi viššalit searvá kultuvrralaš servvodatdigaštallamiidda. Ja čujuha maid dasa ahte Utsi lea ollu jagiid bargan dáiddapolitihkain, gos son leamaš guovddážis «ovddideamen sámi dáiddáriid beroštumiid, loktemin oidnosii eará eamiálbmogiid dáidaga, ja bargan ovddidit regionála almmolaš dáidaga.»

Jury govahallá viidáseappot bálkkašumi vuoiti gii lea dáiddalaš bargguidis bokte čalmmustahttán intiima ja persovnnalaš áššiid, main maiddái lea viiddis kultuvrralaš ja historjjálaš relevánsa - ja ii unnimusat, mat loktejit gažaldagaid mat leat áigeguovdilat ja universiálat sihke Sámis ja olggobealde Sámi.

Juolludeami birra dadjá Ingunn Utsi:
«Munnje lea illu ahte John Savio-bálkkášupmi dál juhkojuvvo viiđát geardde, ja ahte dán vuoru lean mun gii oaččun dán gutni. Bálkkašumi árvu lea stuoris sámi dáiddáriid gaskkas, ja máksá ahte bargu maid mii leat dahkan ja dahkat addá fuomášumi ja gutni. Mun illuđan ja giittán.»

John Savio-bálkkašupmi 2023 lea 200 000 kruvnno, ja dat juhkojuvvo seremoniijas čakčamánu 30. beaivvi Davvinorgga Dáiddamuseas, gos de maid lea ávvudeapmi.

Jurys leamašan guokte ovddasteaddjit Sámi Dáiddačehpiid Searvvis, ja okta ovddasteaddji Davvinorgga Dáiddamuseas. Dan jagáš jurys ledje Hilde Skancke-Pedersen (govvadáiddár, girječálli, hápmejeaddji ja scenográfa), Susanne Hætta (dáiddár, govvejeaddji ja girječálli), ja Katya Garcìa-Antòn (direktevra ja váldokurator Davvinorgga Dáiddamuseas).

Ingunn Utsi oassálastá čájáhusas Gába – nissonolbmuid hutkanfápmu Davvinorgga Dáiddamuseas, mii čájehuvvo gitta guovvamánu 18. beaivái 2024.

____________________

John Savio-bálkkašupmi vuolgá John Andreas Savios (1902-1938), guhte jurddašuvvo dego pioner sámi dáiddariidda. Son lei vuosttas sápmelaš guhte gaccai oahpu Statens Håndverks- og Kunstindustriskuvllas, ja vuosttaš sámi dáiddár sierračájáhusain Nasjonalgalleriijás. Savio lea erenoamáš dovddus iežas gráfalaš bargguid ektui, maid motiivvat leat sámi kultuvra ja eallinvuogit.

Bildende Kunstners Hjelpefond (BKH) gáibida dáiddamávsssu buot álmmolaš dáidaga vuovdima ektui Norggas. Ruđat mannet ollislaččat BHKii, guhte addá ruđaid buvttadit ođđa dáidaga doarjagiid, stipeanddaid ja bálkkašumiid bokte dáiddáriidda Norggas.

Ingunn Utsi mottar John Savio-prisen 2023

– Hovedmaterialene til Ingunn Utsis arbeider er ført av bølgene over havet, og skapes til skulpturer på Repvågstranda i Porsangerfjorden, der hun bor og arbeider. Opp fra fjæra drar Utsi tunge tømmerstokker som har drevet inn fra havet nedenfor hjemmet hennes. Hun arbeider på en bærekraftig måte og på lag med materialene, uten å tvinge disse i en retning som, etter hennes oppfatning, ikke passer emnene.

fra juryens begrunnelse

Gjennom presis og meningsfull bruk av naturmaterialer som drivved og døde trestammer, fjær, bein og pels, plasserer hun seg geografisk så vel som kulturelt i en eksplisitt nordnorsk og samisk kontekst. Samtidig som Utsi arbeider med innflytelse fra samiske kunsthåndverkstradisjoner, kan hun også leses opp mot bredere tematikker og bevegelser innenfor samtidskunsten. Fremfor alt er arbeidet hennes sterkt personlig, prosessorientert og basert på den taktile dialogen mellom kunstner og materiale.

I tillegg til å understreke den betydelige kunstneriske relevansen i Ingunn Utsis arbeid, peker juryen på hennes tilstedeværelse i den kulturelle samfunnsdebatten, så vel som utstrakt og mangeårig arbeid innenfor kunstnerpolitikken hvor hun har vært sentral i å «fremme samiske kunstneres interesser, løfte fram annen urfolkskunst, og arbeide for regional offentlig kunst.»

Videre beskriver juryen en prisvinner som gjennom sitt kunstnerskap formidler blikk som er intime og personlige, men som også har bred kulturell og historisk relevans – og ikke minst, reiser spørsmål som er aktuelle og universelle både i og utenfor Sápmi.

Om tildelingen uttaler Ingunn Utsi:
«Det er for meg en udelt glede at John Savio prisen nå skal deles ut for femte gang, og at det denne gangen er jeg som skal motta denne anerkjennelsen. Prisen har en stor stjerne blant samiske kunstnere og betyr at den jobben vi har gjort og gjør som kunstnere legges merke til og gis honnør for. Jeg gledes meget og takker.»

John Savio-prisen 2023 er på 200 000 kroner og deles ut ved en seremoni og feiring ved Nordnorsk Kunstmuseum 30. september.

Juryen for Savioprisen er sammensatt av to representanter fra Samisk Kunstnerforbund, og én representant fra Nordnorsk Kunstmuseum. Årets jury har bestått av Hilde Skancke-Pedersen (billedkunstner, forfatter designer og scenograf), Susanne Hætta (kunstner, fotograf og forfatter) og Katya Garcìa- Antòn (direktør og sjefskurator ved Nordnorsk Kunstmuseum).

Ingunn Utsi deltar i den aktuelle utstillingen Gába – kvinnelig skaperkraft ved Nordnorsk Kunstmuseum, som står frem til 28. februar 2024.

____________________

John Savio-prisen har sitt navn etter John Andreas Savio (1902-1938), som regnes som en pionér for samiske kunstnere. Han var den første same som studerte ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, og den første samiske kunstneren med separatutstilling i Nasjonalgalleriet. Savio er særlig kjent for sine grafiske arbeider, som preges av motiver av samisk kultur og levemåte.

Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) krever inn kunstavgiften ved all offentlig omsetning av kunst i Norge. Avgiftsmidlene går i sin helhet til BKH, som tilbakefører pengene til ny produksjon av kunst gjennom tilskudd, stipend og priser til kunstnere i Norge.