Bildende Kunstneres Hjelpefond er på flyttefot, ny besøksadresse er: Spaces Kvadraturen, Tollbugata 8, 0152 Oslo. Brevpost kan fortsatt sendes til Kongens gate 2, 0153 Oslo.

Bures boahtin John Savio bálkkašumi geigendilálašvuhtii 2023 // Velkommen til utdeling av John Savio-prisen 2023

Ingunn Utsi (Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen)

Savio bálkkašupmi 2023 geigejuvvo Ingunn Utsii, gii lea máŋgalot jagi juo leamaš dovddus iežas hui mearkkašahtti ja nana materiálavuđot dáidagiin ja servvodatberošteamiin.

Lávvardaga čakčamánu 30. beaivvi dii. 14:00. Doalut leat rabas buohkaide. Doaluin leat sártnit, dáiddalaš guoimmuheamit ja álkes guossoheapmi. Doalut dollojuvvojit dán čujuhusas: Davvi Norgga dáiddamuseas, Sjøgata 1, Romssas

____________________

Savioprisen 2023 tildeles Ingunn Utsi, som gjennom flere tiår har utmerket seg gjennom sitt markante kunstnerisk virke og samfunnsengasjement.

Lørdag 30. september kl. 14:00. Prisseremonien er åpen for alle. Det blir taler, kunstneriske innslag og lett servering. Arrangementet finner sted på Nordnorsk Kunstmuseum, Sjøgata 1, Tromsø

Scroll ned for norsk tekst 

John Savio- bálkkašumi leat Bildende Kunstneres Hjelpefond ásahan ja dat juhkkojuvvo ovttasbarggus Sámi Dáiddačehpiid Searvvi ja Davvi Norgga Dáiddamusea gaskka. John Savio-bálkkašumi ulbmil lea čalmmustahttit dáidaga mas leat ruohttasat sámi kultuvrras, bálkkašumi vuoiti dáiddalašvuođa ja bargguid vuolggabáikkis. Bálkkašupmi juhkkojuvvo juohke nuppi jagi. Supmi lea 200 000 ruvnnu.

Ingunn Utsi (r. 1948) lea Sámi dáiddár Reiffváhkis, Davvenjárggas eret. Sus leamaš máŋggat stuorát báikečiŋahanbarggut ja su báccit leat earenoamáš beakkánat. Bácciid duddjomis geavaha dávjá muora, áinnas riehki, ovttas eará ávdnasiiguin nugo pleksilásiin, geđggiin, dolggiin, duljiin ja lastagolliin.

Dárkilis ja ulbmilaš luonddu ávdnasiid geavaheamis sajáiduvvu son eksplisihttan sihke geográfalaččat ja kultuvrralaččat davvinorgga ja sámi konteavsttas. Dan seammás ahte dáidagiin lea vuolgga sámi árbevirolaš duojis de sáhttet čatnon viidát dálááiggedáiddalaš fáttáide ja lihkastagaide.

Ovddimuš leat su barggut hui persovnnalaš, proseassaorienterejuvvon ja vuođđuduvvon dan taktiila gulahallama gaskkal dáiddára ja ávdnasa.

Lassin Ingunn Utsi nana dáiddalaš bargguide, deattuha jury maid dan ahte son viššalit searvá kultuvrralaš servvodatdigaštallamiidda. Ja čujuha maid dasa ahte Utsi lea máŋggaid jagiid bargan dáiddapolitihkain, gos son leamaš guovddážis «ovddideamen sámi dáiddáriid beroštumiid, loktemin oidnosii eará eamiálbmogiid dáidaga, ja bargan ovddidit regionála almmolaš dáidaga.»

John Savio-bálkkašupmi vuolgá John Andreas Savios (1902-1938), guhte jurddašuvvo pioneran sámi dáiddariidde. Son lei vuosttas sápmelaš guhte gaccai oahpu Statens Håndverks- og Kunstindustriskuvllas, ja vuosttas sámi dáiddár sierračájáhusain Nasjonalgalleriijás. Savio lea erenoamáš dovddus iežas gráfalaš bargguid ektui, maid motiivat leat sámi kultuvra ja eallinvuogit.

Savio Bálkkašumi 2023 juryt leamašan Katya García-Antón (NNKM), Hilde Skancke Pedersen (SDS) ja Susanne Hætta (SDS).

____________________

John Savio-prisen er opprettet av Bildende Kunstneres Hjelpefond og deles ut i samarbeid med Samisk Kunstnerforbund og Nordnorsk Kunstmuseum. Prisen deles ut annethvert år og har som formål å skape oppmerksomhet om kunst med rot i samisk kultur, med utgangspunkt i prisvinnerens arbeid. Prisen er på 200 000 kroner.

Ingunn Utsi (f. 1948) er norsk samisk billedkunstner fra Repvåg i Nordkapp kommune. Hun har hatt en rekke større utsmykningsoppdrag og er særlig kjent for sine skulpturer, hvor hun ofte bruker tre, gjerne drivved, sammenstilt med andre materialer, som pleksiglass, stein, fjær, bein, pels og bladgull.

Gjennom meningsbærende bruk av naturmaterialer, plasserer hun seg både geografisk og kulturelt i en eksplisitt nordnorsk og samisk kontekst. Samtidig med innflytelsen fra samiske kunsthåndverkstradisjoner, kan hun også leses opp mot bredere tematikker og bevegelser innenfor samtidskunsten. Fremfor alt er arbeidet hennes sterkt personlig, prosessorientert og basert på den taktile dialogen mellom kunstner og materiale.

Prisjuryen framhever også Utsis engasjement i den kulturelle samfunnsdebatten, og hennes mangeårige kunstpolitiske arbeid og sentrale posisjon med å fremme samiske kunstneres interesser, løfte fram annen urfolkskunst, og arbeide for styrking av regional offentlig kunst.

Den samiske kunstneren John Savio (1902 - 1938), som har gitt prisen sitt navn, var den første samiske kunstner som fikk utdannelse ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, og som gjorde seg bemerket i norsk offentlighet. Han var også den første same som fikk sin egen utstilling i Nasjonalgalleriet. Etter sin død har han oppnådd stor anerkjennelse og er stadig en viktig inspirator for nye generasjoner av samiske kunstnere.

Jury for Savioprisen 2023 har vært Katya García-Antón (NNKM), Hilde Skancke Pedersen (SDS) og Susanne Hætta (SDS).