Bildende Kunstneres Hjelpefond er på flyttefot, ny besøksadresse er: Spaces Kvadraturen, Tollbugata 8, 0152 Oslo. Brevpost kan fortsatt sendes til Kongens gate 2, 0153 Oslo.

Reduserte tildelinger fra BKH 2020 som følge av Korona

Korona-utbruddet får store økonomiske konsekvenser, også for kunstomsetningen i Norge. Kunstavgiften påvirkes tilsvarende. Kunstomsetningen påvirkes også negativt av svak kronekurs og lav oljepris. Selv om myndighetenes restriksjoner heves på relativt kort sikt, vil det ta tid før den økonomiske aktiviteten tar seg opp og stabiliserer seg igjen på et mer normalt nivå.

BKHs inntekter må forventes å reduseres betydelig fra dags dato og på ubestemt tid framover, og kostnadene må reduseres tilsvarende. Inntektsbortfallet får naturlig nok også konsekvenser for tildelingene.

Rundt en tredjedel av alle BKHs tilskuddsmidler for 2020 er allerede fordelt og/eller utbetalt. Allerede utbetalte tilskudd vil ikke bli krevet tilbakebetalt. Alle bevilgete tilskudd vil bli utbetalt så fremt omsøkte tiltak gjennomføres. I tillegg har styret besluttet følgende:

  • Løpende tilskudd til eldre kunstnere (Seniortilskudd og Aktivitetstilskudd) skjermes og blir ikke berørt inntil videre.
  • Ad Hoc-tilskudd skjermes og blir ikke berørt inntil videre.

For øvrige ordninger gjelder følgende:

  • Tilskudd til fremme av norsk kunst innstilles. Innvilgete tilskudd utbetales men ingen nye søknader behandles.
  • Tilskudd til utstilling/monografi/katalog innstilles. Innvilgete tilskudd utbetales men ingen nye søknader behandles.
  • Tilskudd til gjesteatelieropphold innstilles. Innvilgete tilskudd utbetales men ingen nye søknader behandles.
  • BKH kunstnerstipend for seniorkunstnere kanselleres for 2020.
  • Beløp pr BKH kunstnerstipend er redusert for 2020.
  • Kunststudentstipend kanselleres for 2020.
  • Ulrik Hendriksens Ærespris kanselleres for 2020.
  • Høstutstillingsprisen og Kunsthåndverkprisen kanselleres for 2020. Fotokunstprisen er allerede utdelt.

Styret beklager at situasjonen gjør det nødvendig med nedskjæringer, og har stor forståelse for kunstnerne som rammes. Det presiseres at tiltakene er ekstraordinære. Inntektssituasjonen vil bli vurdert fortløpende med håp om å kunne komme tilbake til en mer normal tildelingspraksis så raskt som mulig.