Tilskuddsordninger og stipend

Bildende Kunstneres Hjelpefond har flere tilskuddsordninger og kunstfaglige stipender. Nedenfor finner du oversikt over alle ordningene med fullstendige retningslinjer og søknadskjema.

Tilskudd til eldre kunstnere

Aktivitetstilskudd, Seniortilskudd, Tilskudd til utstilling eller kunstnermonografi/katalog og Ad hoc-tilskudd er kun tilgjengelig for eldre kunstnere. For å kunne søke tilskudd som eldre kunstner eller etterlatt etter en kunstner må man fylle de generelle kriteriene fastsatt av BKH sitt styre.

Tilskudd til eldre kunstnere kan tildeles fra og med måneden søker fyller 57 år, med unntak for BKH Seniortilskudd som kan tildeles fra året søker fyller 67 år. Profesjonell og yrkesmessig virksomhet i form av utstillinger, oppdrag etc. må dokumenteres for minimum 15 år. Det foreligger veiledning og eget skjema for dokumentasjon i de enkelte søknadsskjemene. For tilskudd til eldre kunstnere er det fastsatt øvre inntektsgrense for behovsprøving, og siste års skatteoppgjør må fremlegges. Se informasjon om hver enkelt ordning for inntektsgrense, spesifikke kriterier og søknadsskjema.

Aktivitetstilskudd fra 57-67 år

Aktivitetstilskudd skal bidra til opprettholdelse av kunstnerisk aktivitet for kunstnere fra og med fylte 57 år. Tilskuddet er et fast årlig beløp som kan mottas i inntil 10 år, og utløper det året mottaker fyller 67 år.

Tilskuddet er behovsprøvd, og øvre inntektsgrense er pr. i dag fastsatt til maksimalt kr 291 000 i såkalt "alminnelig inntekt før særfradrag". Skatteoppgjør må legges ved søknaden som dokumentasjon. Inntektsgrensen for Aktivitetstilskudd tilsvarer median alminnelig inntekt som publiseres av SSB hvert år. Inntektsgrensen ble oppdatert i februar 2022 og blir justert når nye tall foreligger.

Årlig tilskuddsbeløp i 2022 er kr 40 000, og utbetales forskuddsvis for seks måneder av gangen i mars og september. Størrelsen på det årlige beløpet og totalt antall disponible tilskudd fastsettes hvert år av BKHs styre.

Seniortilskudd for kunstnere fra 67–82 år

Seniortilskudd skal bidra til økonomisk trygghet og forutsigbarhet for kunstnere fra og med fylte 67 år. Tilskuddet er et fast årlig beløp som kan mottas i inntil 15 år totalt, og utløper den måneden mottaker fyller 82 år.

Tilskuddet er behovsprøvd, og øvre inntektsgrense er pr. i dag fastsatt til kr 222 954 i såkalt "alminnelig inntekt før særfradrag". Skatteoppgjør må legges ved søknaden som dokumentasjon. Inntektsgrensen for Seniortilskudd tilsvarer 2G (G = folketrygdens grunnbeløp). Satsen for «G» blir justert hvert år pr. 1. mai.

Årlig tilskuddsbeløp i 2022 er kr 30 000, og utbetales forskuddsvis for seks måneder av gangen i mars og september. Størrelsen på det årlige beløpet og totalt antall disponible tilskudd fastsettes hvert år av BKHs styre.

Tilskudd til utstilling eller kunstnermonografi/katalog fra 57 år

Tilskudd til utstilling eller kunstnermonografi/katalog kan søkes av kunstnere over 57 år til dekning av egenutgifter.

Tilskuddet er behovsprøvd, og øvre inntektsgrense er pr. i dag fastsatt til maksimalt kr 291 000 i såkalt "alminnelig inntekt før særfradrag". Skatteoppgjør må legges ved søknaden som dokumentasjon.

Tilskudd til utstilling er i 2022 inntil kr 30 000.

Ad hoc-tilskudd fra 57 år

Ad hoc-tilskudd kan søkes av kunstnere over 57 år, eller deres etterlatte, som er i en vanskelig livssituasjon. Støtten er et engangsbeløp som kan gis i forbindelse med kortvarige eller plutselige vanskeligheter, eller i en problematisk overgangsperiode.

Tilskuddet er behovsprøvd, og øvre inntektsgrense er pr. i dag fastsatt til maksimalt kr 291 000 i såkalt "alminnelig inntekt". Skatteoppgjør må legges ved søknaden som dokumentasjon.

Fondsstyret fastsetter størrelsen på bidraget etter skjønn ut fra de opplysninger og den dokumentasjon som fremkommer i søknaden. Bidraget kan likevel ikke være større enn Seniortilskudd pr. år.

BKH kunstnerstipend for seniorkunstnere fra 57 år

Kunstnerstipend for eldre kunstnere har til formål å stimulere kunstnerisk virksomhet for eldre, yrkesaktive kunstnere. Styret avgjør årlig antall stipend til utdeling og stipendbeløpets størrelse.

Stipendet kan tildeles kunstnere som fyller 57 år i søknadsåret og som ønsker å gjennomføre et avgrenset kunstnerisk prosjekt. Stipendet kan også benyttes til fordypning i eget kunstnerisk virke, som f.eks. studier og utprøving av kunstneriske virkemidler. Fotografer kan søke som billedkunstnere.

Søknaden skal inneholde beskrivelse av prosjektet/fordypningen som ønskes gjennomført ved hjelp av stipendet.

Kunstnerstipend for seniorkunstnere er i 2022 kr. 135 000.

Søknadsfrist: 18. oktober.

BKH kunstnerstipend (uten alderskriterier)

BKH kunstnerstipend har som formål å gi mulighet til arbeidsro og konsentrasjon om den kunstneriske virksomheten. Stipendene tildeles på kunstfaglig grunnlag, og søkes og tildeles gjennom den årlige samordnede stipendbehandlingen i NBK og NKs stipendkomiteer.

BKH kunstnerstipend er i 2022 på henholdsvis kr. 276 000 og kr. 283 000 pr. år.

Søknadsfrist: 18. oktober

BKH kunststudentstipend

BKH kunststudentstipend har som formål å være til inspirasjon for kunststudenter og bidra til økt kjennskap til BKH og kunstavgiftsloven. Stipendet kan tildeles masterstudenter ved følgende kunstutdanninger:

Utdanningsstedene oppnevner egne kunstfaglige stipendkomiteer som mottar og behandler søknadene.

BKH kunststudentstipend er i 2022 kr. 40 000.

Gjesteateliertilskudd

Gjesteateliertilskudd er et bidrag til dekning av reiseutgifter for kunstnere som er tildelt opphold i «Hus 12» i Ny-Ålesund på Svalbard, og i Skandinavisk Forening i Roma (Circolo Scandinavo).

Gjesteateliertilskudd er i 2022 på inntil kr. 20 000, og tilskuddet gis for spesifiserte utgifter. Søknaden må være mottatt før avreisedato, og dokumentasjon på innvilget opphold må vedligge søkna­den:

Gjesteateliertilskudd kan maksimalt innvilges tre ganger innenfor en periode på tre år. 3-årsperioden regnes fra avreisedato for første reise. Ny søknad kan ikke innvilges før tidligst to år etter siste 3-årsperiode (regnet fra avreisedato for tredje reise).

Tilskudd til gjesteatelieropphold kan søkes uavhengig av om kunstner er i GI-ordningen eller har ett- eller flerårige stipend.

NBK legat

Legatets formål er

  • å yte støtte til eldre norske billedkunstnere og deres etterlatte
  • å støtte yrkesaktive billedkunstnere i form av stipend

Legatet er sammenslått av bl.a. tidligere Bjarne og Sigurd Eriksens legat, Edvard Munchs legat, I.F. Eckersbergs legat, Anne og Ole Evenstads legat og Fride og Oscar Wergelands legat. Legattilskuddene og stipendene er relativt beskjedne, avhengig av gjeldende rentenivå og legatets avkastning.

Utviklings- og formidlingstilskudd fra BKH

Ordningen har som formål å yte tilskudd til prosjekter som kan skape økt interesse for det visuelle kunstfeltet, og stimulere formidling og økt omsetning av kunst innenfor kunstavgiftens virkeområde.

Søknadsfrister: 1. februar, 1. mai og 1. september.

Delegerte tildelinger

Delegerte tildelinger har som formål å styrke det regionale kunstfeltet i tilknytning til kunstsentrenes virksomhet. Kunstsentre som er tilsluttet Kunstsentrene i Norge kan søke om midler til egne stipend eller prosjektstøtteordninger.

Delegerte tildelinger er i 2022 inntil kr 150 000 pr. kunstsenter.

BKH logo