Tilskuddsordninger og stipend

Bildende Kunstneres Hjelpefond har flere tilskuddsordninger og kunstfaglige stipender. Nedenfor finner du oversikt over alle ordningene med fullstendige retningslinjer og søknadskjema.

NB! Som følge av Korona-utbruddet er flere av våre tilskudd og stipend innstilt i 2020. Se her for mer informasjon.

Tilskudd til eldre kunstnere

Aktivitetstilskudd, Seniortilskudd, Tilskudd til utstilling eller kunstnermonografi/katalog og Ad hoc-tilskudd er kun tilgjengelig for eldre kunstnere. For å kunne søke tilskudd som eldre kunstner eller etterlatt etter en kunstner må man fylle de generelle kriteriene fastsatt av BKH sitt styre.

Tilskudd til eldre kunstnere kan tildeles fra og med måneden søker fyller 57 år, med unntak for BKH Seniortilskudd som kan tildeles fra året søker fyller 67 år. Profesjonell og yrkesmessig virksomhet i form av utstillinger, utsmykningsoppdrag, stipend, tillitsverv, fagoppdrag etc. må dokumenteres for minimum 15 år. Det foreligger veiledning og eget skjema for dokumentasjon. For tilskudd til eldre kunstnere er det fastsatt øvre inntektsgrense for behovsprøving, og siste års skatteoppgjør må fremlegges. Se informasjon om hver enkelt ordning for inntektsgrense, spesifikke kriterier og søknadsskjema.

Aktivitetstilskudd fra 57-67 år

Aktivitetstilskudd skal bidra til opprettholdelse av kunstnerisk aktivitet for kunstnere fra og med fylte 57 år. Tilskuddet er et fast årlig beløp som kan mottas i inntil 10 år, og utløper det året mottaker fyller 67 år.

Tilskuddet er behovsprøvd, og øvre inntektsgrense er pr. i dag fastsatt til maksimalt kr 271 400 i såkalt "alminnelig inntekt før særfradrag". Skatteoppgjør må legges ved søknaden som dokumentasjon. Inntektsgrensen for Aktivitetstilskudd tilsvarer median alminnelig inntekt som publiseres av SSB i november hvert år. Inntektsgrensen ble oppdatert i november 2019 og blir justert når nye tall foreligger.

Årlig tilskuddsbeløp i 2020 er kr 30 000, og utbetales forskuddsvis for seks måneder av gangen i mars og september. Størrelsen på det årlige beløpet og totalt antall disponible tilskudd fastsettes hvert år av BKHs styre.

Seniortilskudd for kunstnere fra 67–82 år

Seniortilskudd skal bidra til økonomisk trygghet og forutsigbarhet for kunstnere fra og med fylte 67 år. Tilskuddet er et fast årlig beløp som kan mottas i inntil 15 år totalt, og utløper det året mottaker fyller 82 år.

Tilskuddet er behovsprøvd, og øvre inntektsgrense er pr. i dag fastsatt til kr 199 716 i såkalt "alminnelig inntekt før særfradrag". Skatteoppgjør må legges ved søknaden som dokumentasjon. Inntektsgrensen for Seniortilskudd tilsvarer 2G (G = folketrygdens grunnbeløp). Satsen for «G» blir justert hvert år pr. 1. mai. Inntektsgrensen ble oppdatert i mai 2019 og blir justert når nye tall foreligger.

Årlig tilskuddsbeløp i 2020 er kr 30 000, og utbetales forskuddsvis for seks måneder av gangen i mars og september. Størrelsen på det årlige beløpet og totalt antall disponible tilskudd fastsettes hvert år av BKHs styre.

Tilskudd til utstilling eller kunstnermonografi/katalog fra 57 år
NB! Innstilles i 2020 som følge av Korona

Tilskudd til utstilling eller kunstnermonografi/katalog kan søkes av kunstnere over 57 år til dekning av egenutgifter.

Tilskuddet er behovsprøvd, og øvre inntektsgrense er pr. i dag fastsatt til maksimalt kr 271 400 i såkalt "alminnelig inntekt før særfradrag". Skatteoppgjør må legges ved søknaden som dokumentasjon.

Tilskudd til utstilling er i 2020 inntil kr 30 000.

Ad hoc-tilskudd fra 57 år

Ad hoc-tilskudd kan søkes av kunstnere over 57 år, eller deres etterlatte, som er i en vanskelig livssituasjon. Støtten er et engangsbeløp som kan gis i forbindelse med kortvarige eller plutselige vanskeligheter, eller i en problematisk overgangsperiode.

Tilskuddet er behovsprøvd, og øvre inntektsgrense er pr. i dag fastsatt til maksimalt kr 271 400 i såkalt "alminnelig inntekt". Skatteoppgjør må legges ved søknaden som dokumentasjon.

Fondsstyret fastsetter størrelsen på bidraget etter skjønn ut fra de opplysninger og den dokumentasjon som fremkommer i søknaden. Bidraget kan likevel ikke være større enn Seniortilskudd pr. år.

BKH kunstnerstipend for seniorkunstnere fra 57 år
NB! Kanselleres for 2020 som følge av Korona

Kunstnerstipend for seniorkunstnere har til formål å stimulere kunstnerisk virksomhet for eldre, yrkesaktive kunstnere. Ordningen kan søkes på fra og med det året kunstneren fyller 57 år. Stipendene tildeles på kunstfaglig grunnlag, og søkes og tildeles gjennom den årlige samordnede stipendbehandlingen i NBK og NKs stipendkomiteer. Fotografer kan søke som billedkunstnere.

Kunstnerstipend for seniorkunstnere er i 2020 kr. 125 000.

Søknadsfrist: 16. oktober.

BKH kunstnerstipend (uten alderskriterier)

BKH kunstnerstipend har som formål å gi mulighet til arbeidsro og konsentrasjon om den kunstneriske virksomheten. Stipendene tildeles på kunstfaglig grunnlag, og søkes og tildeles gjennom den årlige samordnede stipendbehandlingen i NBK og NKs stipendkomiteer.

BKH kunstnerstipend er i 2020 kr. 235 000 pr. år.

Søknadsfrist: 16. oktober

BKH kunststudentstipend
NB! Kanselleres for 2020 som følge av Korona

BKH kunststudentstipend har som formål å være til inspirasjon for kunststudenter og bidra til økt kjennskap til BKH og kunstavgiftsloven. Stipendet kan tildeles masterstudenter ved følgende kunstutdanninger:

Utdanningsstedene oppnevner egne kunstfaglige stipendkomiteer som mottar og behandler søknadene.

Søknadsfrist: BKH kunststudentstipend er i 2020 kr 30 000.

Gjesteateliertilskudd
NB! Innstilles i 2020 som følge av Korona

Gjesteateliertilskudd har til formål å sikre mulighetene for kunstneres bruk av Hus 12 i Ny-Ålesund og Skandinavisk Forening i Roma, gjennom å gi økonomisk bidrag til reiseutgifter til kunstnere som er innvilget opphold.

Tilskuddet kan søkes av kunstnere som er innvilget opphold i minst 12 dager, eksklusive reisedagene. Støtten gis for spesifiserte utgifter.

Gjesteateliertilskudd er i 2020 kr 20 000.

NBK legat

Legatets formål er å yte tilskudd til eldre norske billedkunstnere og deres etterlatte og til yrkesaktive billedkunstnere, hvor nyutdannete og kunstnere som arbeider med maleri skal prioriteres.

Legatet er sammenslått av bl.a. tidligere Bjarne og Sigurd Eriksens legat, Edvard Munchs legat, I.F. Eckersbergs legat, Anne og Ole Evenstads legat og Fride og Oscar Wergelands legat.

Legatporsjonene er relativt beskjedne (kr 2 000 - 5 000), avhengig av gjeldende rentenivå og legatets avkastning.

Tilskudd til minneutstilling

Tilskudd til minneutstilling har til formål å gi tilskudd til utstillingsarrangører som arrangerer minneutstilling for en avdød kunstner. Kunstneren må hovedsakelig ha hatt sitt virke i Norge, og utstillingen skal bidra til kunnskap om kunstneren.

Tilskudd til minneutstilling var i 2019 inntil kr 20 000. Det tildeles ikke midler fra ordningen i 2020.

Tilskudd til fremme av norsk kunst
NB! Innstilles i 2020 som følge av Korona

Fremme av norsk kunst har til formål å bidra til tiltak som fondsstyret anser vil være til fremme av norsk kunst.

Delegerte tildelinger

Delegerte tildelinger har som formål å styrke det regionale kunstfeltet i tilknytning til kunstsentrenes virksomhet. Kunstsentre som er tilsluttet Kunstsentrene i Norge kan søke om midler til egne stipend eller prosjektstøtteordninger.

Delegerte tildelinger er i 2020 inntil kr 100 000 pr. kunstsenter.

BKH logo