Bildende Kunstneres Hjelpefond er på flyttefot, ny besøksadresse er: Spaces Kvadraturen, Tollbugata 8, 0152 Oslo. Brevpost kan fortsatt sendes til Kongens gate 2, 0153 Oslo.

Tilskuddsordninger og stipend

Bildende Kunstneres Hjelpefond har flere tilskuddsordninger og kunstfaglige stipender. Nedenfor finner du oversikt over alle ordningene med fullstendige retningslinjer og søknadskjema.

Tilskudd til eldre kunstnere

Aktivitetstilskudd, Seniortilskudd, Tilskudd til utstilling eller kunstnermonografi/katalog og Ad hoc-tilskudd er kun tilgjengelig for eldre kunstnere. For å kunne søke tilskudd som eldre kunstner eller etterlatt etter en kunstner må man fylle de generelle kriteriene fastsatt av BKH sitt styre.

Tilskudd til eldre kunstnere kan tildeles fra og med måneden søker fyller 57 år, med unntak for BKH Seniortilskudd som kan tildeles fra året søker fyller 67 år. Profesjonell og yrkesmessig virksomhet i form av utstillinger, oppdrag etc. må dokumenteres for minimum 15 år. Det foreligger veiledning og eget skjema for dokumentasjon i de enkelte søknadsskjemene. For tilskudd til eldre kunstnere er det fastsatt øvre inntektsgrense for behovsprøving, og siste års skatteoppgjør må fremlegges. Se informasjon om hver enkelt ordning for inntektsgrense, spesifikke kriterier og søknadsskjema.

Aktivitetstilskudd fra 57-67 år

Aktivitetstilskudd skal bidra til opprettholdelse av kunstnerisk aktivitet for kunstnere fra og med fylte 57 år. Tilskuddet er et fast årlig beløp som kan mottas i inntil 10 år, og utløper det året mottaker fyller 67 år.

Tilskuddet er behovsprøvd, og øvre inntektsgrense er pr. i dag fastsatt til maksimalt kr 323 100 i såkalt "alminnelig inntekt før særfradrag". Skatteoppgjør må legges ved søknaden som dokumentasjon. Inntektsgrensen for Aktivitetstilskudd tilsvarer median alminnelig inntekt som publiseres av SSB hvert år. Inntektsgrensen ble oppdatert i desember 2023 og blir justert når nye tall foreligger.

Årlig tilskuddsbeløp i 2024 er kr 50 000, og utbetales forskuddsvis for seks måneder av gangen i mars og september. Størrelsen på det årlige beløpet og totalt antall disponible tilskudd fastsettes hvert år av BKHs styre.

Seniortilskudd for kunstnere fra 67–82 år

Seniortilskudd skal bidra til økonomisk trygghet og forutsigbarhet for kunstnere fra og med fylte 67 år. Tilskuddet er et fast årlig beløp som kan mottas i inntil 15 år totalt, og utløper den måneden mottaker fyller 82 år.

Tilskuddet er behovsprøvd, og øvre inntektsgrense er pr. i dag fastsatt til kr 261 500 i såkalt "alminnelig inntekt før særfradrag". Skatteoppgjør må legges ved søknaden som dokumentasjon. Inntektsgrensen for Seniortilskudd tilsvarer median alminnelig inntekt (aldersvariabel 67 år eller eldre) som publiseres av SSB hvert år. Inntektsgrensen ble oppdatert i desember 2023 og blir justert når nye tall foreligger.

Årlig tilskuddsbeløp i 2024 er kr 40 000, og utbetales forskuddsvis for seks måneder av gangen i mars og september. Størrelsen på det årlige beløpet og totalt antall disponible tilskudd fastsettes hvert år av BKHs styre.

Tilskudd til utstilling eller kunstnermonografi/katalog fra 57 år

Tilskudd til utstilling eller kunstnermonografi/katalog kan søkes av kunstnere over 57 år til dekning av egenutgifter.

Tilskuddet er behovsprøvd, og øvre inntektsgrense er pr. i dag fastsatt til maksimalt kr 323 100 i såkalt "alminnelig inntekt før særfradrag". Skatteoppgjør må legges ved søknaden som dokumentasjon.

Tilskudd til utstilling er i 2024 inntil kr 40 000.

Ad hoc-tilskudd fra 57 år

Ad hoc-tilskudd kan søkes av kunstnere over 57 år, eller deres etterlatte, som er i en vanskelig livssituasjon. Støtten er et engangsbeløp som kan gis i forbindelse med kortvarige eller plutselige vanskeligheter, eller i en problematisk overgangsperiode.

Tilskuddet er behovsprøvd, og øvre inntektsgrense er pr. i dag fastsatt til maksimalt kr 323 100 i såkalt "alminnelig inntekt". Skatteoppgjør må legges ved søknaden som dokumentasjon.

Fondsstyret fastsetter størrelsen på bidraget etter skjønn ut fra de opplysninger og den dokumentasjon som fremkommer i søknaden. Bidraget kan likevel ikke være større enn Seniortilskudd pr. år.

BKH kunstnerstipend for seniorkunstnere fra 57 år

Kunstnerstipend for eldre kunstnere har til formål å stimulere kunstnerisk virksomhet for eldre, yrkesaktive kunstnere.

Kunstnerstipend for seniorkunstnere er i 2024 kr. 160 000.

Søknadsfrist: 17. oktober 2023 kl. 13.00

BKH kunstnerstipend (uten alderskriterier)

BKH kunstnerstipend har som formål å gi mulighet til arbeidsro og konsentrasjon om den kunstneriske virksomheten.

BKH kunstnerstipend er i 2024 på kr. 320 000 pr. år.

Søknadsfrist: 17. oktober 2023 kl 13.00

BKH kunststudentstipend

BKH kunststudentstipend har som formål å være til inspirasjon for kunststudenter og bidra til økt kjennskap til BKH og kunstavgiftsloven. Stipendet kan tildeles masterstudenter ved følgende kunstutdanninger:

Utdanningsstedene oppnevner egne kunstfaglige stipendkomiteer som mottar og behandler søknadene.

BKH kunststudentstipend er i 2024 kr. 45 000.

Gjesteateliertilskudd

Gjesteateliertilskudd er et bidrag til dekning av reiseutgifter for kunstnere som er tildelt opphold i «Hus 12» i Ny-Ålesund på Svalbard, og i Skandinavisk Forening i Roma (Circolo Scandinavo).

Gjesteateliertilskudd er i 2024 på inntil kr. 30 000, og tilskuddet gis for spesifiserte utgifter. Søknaden må være mottatt før avreisedato, og dokumentasjon på innvilget opphold må vedligge søkna­den:

Gjesteateliertilskudd kan maksimalt innvilges tre ganger innenfor en periode på tre år. 3-årsperioden regnes fra avreisedato for første reise. Ny søknad kan ikke innvilges før tidligst to år etter siste 3-årsperiode (regnet fra avreisedato for tredje reise).

Tilskudd til gjesteatelieropphold kan søkes uavhengig av om kunstner er i GI-ordningen eller har ett- eller flerårige stipend.

NBK legat

Fra og med 2023 overtar Norske Billedkunstnere (NBK) all forvaltning av legatmidlene tilknyttet NBK legat. Har du spørsmål angående NBK legat ber vi deg kontakte NBK direkte på e-post nbk@norskebilledkunstnere.no eller telefon 23 25 60 30.

Utviklings- og formidlingstilskudd fra BKH (tidligere Tilskudd til fremme av norsk kunst)

Ordningen har som formål å yte tilskudd til prosjekter som kan skape økt interesse for det visuelle kunstfeltet, og stimulere formidling og økt omsetning av kunst innenfor kunstavgiftens virkeområde.

Søknadsfrister: 1. februar, 1. mai og 1. september.

Regionale stipend fra BKH (tidligere Delegerte tildelinger)

Regionale stipend fra BKH har som formål å styrke det regionale kunstfeltet i tilknytning til kunstsentrenes virksomhet. Midler fra ordningen kan søkes av kunstsentre tilsluttet Kunstsentrene i Norge (KiN), som ønsker å tilby stipend til kunstnere med tilknytning til regionen. Kunstsentrene gis myndighet til å forvalte innvilgede stipendmidler i tråd med retningslinjer og godkjent søknad.

Regionale stipend fra BKH er i 2024 inntil kr 200 000 pr. kunstsenter.

BKH logo