Bildende Kunstneres Hjelpefond er på flyttefot, ny besøksadresse er: Spaces Kvadraturen, Tollbugata 8, 0152 Oslo. Brevpost kan fortsatt sendes til Kongens gate 2, 0153 Oslo.

Nye retningslinjer for tilskuddsordninger

Fra NŌUA, arena for foto i Bodø, som nylig mottok tilskudd fra ordningen Utviklings- og formidlingstilskudd fra BKH.
Foto: Marianne Bjørnmyr

En lang prosess med evaluering av samtlige tilskuddsordninger fra BKH er nylig avsluttet. Noen ordninger er endret, og retningslinjene er oppdatert.

Aldri før har Bildende Kunstneres Hjelpefond tildelt så store summer gjennom tilskuddsordninger som nå. Økt kunstomsetning i Norge genererer høyere inntekter til fondet gjennom kunstavgiftsmidlene. Med høyere inntekter kan BKH bidra enda mer til finansiering av ny kunstproduksjon gjennom løpende tilskuddsordninger, ulike typer prosjekttilskudd, stipender og kunstpriser.

Gjennomgang og evaluering av BKHs tilskuddsordninger er viktig for å sikre at kunstavgiftsmidlene brukes mest mulig i tråd med BKHs lovbestemte formål, og at ordningene dekker aktuelle og viktige behov. Prosessen med gjennomgang og evaluering av alle BKHs ordninger har pågått over flere år og gjennom ulike faser. Høringsrunder med kunstnerorganisasjonene er gjennomført og tilskuddsmottakerne har bidratt med innspill og tilbakemeldinger. Siste del av prosessen er nylig avsluttet, og det foreligger nå oppdaterte retningslinjer for alle BKHs ordninger.

Et viktig formål med evalueringen har vært å sikre en mest mulig smidig og ubyråkratisk søknadsprosess for alle ordninger. De aller fleste av BKHs tilskuddsordninger er beholdt uten gjennomgripende endringer etter evalueringen. For mange ordninger dreier det seg kun om presisering av allerede innarbeidet praksis, oppdatert språkdrakt og tydeligere formuleringer.

Evaluering av ordninger øremerket eldre kunstnere (57+) ble avsluttet i 2018 og endringer for disse er allerede implementert og iverksatt.

De viktigste endringene for øvrige ordninger kan sammenfattes slik:

  • Tilskudd til fremme av norsk kunst har skiftet navn til Utviklings- og formidlingstilskudd. Innretning av ordningen er tydeliggjort i retningslinjene.
  • Tilskudd til minneutstilling er avviklet. Ordningen har vært innstilt siden 2020. Behovet for tilskudd til formidling av avdøde kunstneres produksjon dekkes fortsatt delvis gjennom Utviklings- og formidlingstilskudd. Her er det mulig å søke om tilskudd til formidling av kunstnerskap eller kunstpraksis av særlig allmenn eller kunsthistorisk interesse.

Retningslinjer for alle BKHs tilskuddsordninger finner du her.

Ordningen Delegerte tildelinger for kunstsentrene er fremdeles under evaluering. Oppdaterte retningslinjer for denne ordningen vil foreligge innen neste søknadsfrist i 2023.